Velocímetro Bushnell - Speed radar gun

Velocímetro Bushnell - Speed radar gun